رونمایی از طرح سوغات ملی ایران و دفاتر پیشخوان صنایع