حضور در برنامه نگرش شبکه شتاب | قسمت دوم

حضور احسان مصطفوی در برنامه زنده تلویزیونی پایش